توضیحات جلسات مشاوره :
مدت زمان هر نوبت مشاوره تلفنی ۶۰ دقیقه و هر نوبت مشاوره حضوری ۹۰ دقیقه می باشد.

هزینه هر نوبت مشاوره تلفنی ۱۰۰،۰۰۰ تومان و برای هر نوبت مشاوره حضوری ۲۰۰،۰۰۰ تومان می باشد.

پس از تکمیل این فرم و پرداخت آنلاین هزینه مشاوره، جهت هماهنگی در خصوص زمان دقیق مشاوره با شما تماس گرفته می شود.